Bel (072) 5121006 >>

Positive Behaviour Support

PBS   betekent Positive Behaviour Support. PBS is een programma voor het Stimuleren van Gewenst Gedrag waar we op de Driemaster van groep 1 tot en met 8 mee werken. Het draagt bij aan een beter Schoolklimaat. Een goede sfeer in school is belangrijk om kinderen optimaal tot leren te laten komen.

Hieronder leest u een korte uitleg over PBS.

PBS maakt gebruik van vijf kernelementen: een schoolbrede aanpak op basis van gedeelde waarden, prioriteit voor preventie, positieve en duidelijke benadering, effectief werken met data, samenwerking.

1. Schoolbrede aanpak op basis van gedeelde waarden
Gedrag is niet waardevrij. Om die reden start ieder PBS-traject met het gezamenlijk formuleren van de waarden van de school. In veel PBS-scholen zijn dat de waarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. Ouders en leerlingen worden bij het bepalen van die waarden betrokken. De gedeelde waarden zijn leidend  voor de invulling van diverse onderdelen van het PBS-traject. Zo kan een waarde als respect praktisch worden uitgewerkt naar gewenst gedrag op het schoolplein.

2. Prioriteit voor preventie
De meeste scholen steken veel energie en tijd in enkele leerlingen die voor zo’n tachtig procent van alle probleemsituaties zorgen. Het voortdurend corrigeren, het bespreken van incidenten, het uitpraten van ruzies en het bedenken van passende aanpakken levert niet altijd het gewenste resultaat op. In PBS wordt daarom veel nadruk gelegd op het organiseren van preventieve activiteiten met als doel probleemgedrag te voorkomen. PBS kent daartoe een opbouw in drie preventieniveaus. Deze niveaus worden verderop nader uitgewerkt.

3. Positieve en duidelijke benadering
Binnen PBS is veel aandacht voor positief gedrag. Vanuit de gedeelde waarden worden gedragsverwachtingen afgeleid. Deze gedragverwachtingen geven duidelijk aan welk gedrag van de leerling wordt verwacht. Alle medewerkers in de school zijn getraind in het leren bekrachtigen van het gewenste gedrag. Er is een systeem uitgewerkt  waarbij de leerlingen bijvoorbeeld met behulp van beloningsarmbandjes worden aangemoedigd zich te gedragen conform de gedragsverwachtingen.

Binnen PBS wordt op drie preventieniveaus aan positief gedrag gewerkt

1. Het eerste preventieniveau richt zich op alle leerlingen in de klas. We vinden hier allerlei maatregelen, aanpakken en programma’s die probleemgedrag kunnen voorkomen. Zo is het belangrijk dat de gezamenlijke waarden zijn vertaald in heel duidelijke gedragsverwachtingen: welk gedrag willen we zien en horen? Positief gedrag in de klas, in de gang en op het schoolplein wordt vaak en veel bekrachtigd. Op dit niveau wordt ook aandacht besteed aan klassenmanagement, het reageren op ongewenst gedrag en het actief toezicht houden op het schoolplein. Als de school al een succesvolle aanpak heeft, wordt deze in PBS geïntegreerd. 

2. Het tweede preventieniveau richt zich op een klein deel van de leerlingen. Het gaat om leerlingen die het risico lopen om ernstig probleemgedrag te ontwikkelen. De interventies op dit niveau zijn kortdurend en intensief. Ze zijn bedoeld om de leerling het gewenste gedrag te laten ontwikkelen. Voorbeelden van interventies zijn: training van sociale vaardigheden, leren omgaan met emoties of extra ondersteuning bij het leren.

3. Het derde preventieniveau is bedoeld voor individuele leerlingen die veel ongewenst gedrag laten zien. De interventies op de eerste twee niveaus zijn blijkbaar onvoldoende effectief om het probleemgedrag te doen verdwijnen of verminderen. De leerling krijgt op dit niveau gedurende langere tijd intensieve ondersteuning aangeboden. De ondersteuning kan bijvoorbeeld gericht zijn op het controleren van heftige emoties als woede of het leren omgaan met frustraties. Op dit niveau wordt er nauw samengewerkt met de ouders van de leerling en de partners uit de zorgketen, zoals het schoolmaatschappelijk werk.

Contact

De Driemaster
Gabriël Metsulaan 36
1816 EP Alkmaar
 
Tel: (072) 5121006

Email: de.driemaster@saks.nl

Aanmelden voor een rondleiding

Beluister hier ons schoollied:

Rondleiding >>

Snel naar