Bel (072) 5121006 >>

MR

 

Wat doet de MR?

 

Meedenken en meebeslissen door ouders is een gewone zaak op scholen. Daardoor is het onderwijs (en met name de besluitvorming) democratischer en kunnen ouders ‘in de keuken’ van de school kijken.

 

Dit meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld in de ‘Wet Medezeggenschap Onderwijs’, die bepaalt dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR van De Driemaster bestaat uit 4 vertegenwoordigers van de ouders en 4 vertegenwoordigers van het team. De MR wordt telkens voor een periode van 3 jaar gekozen. Leden zijn herkiesbaar.

 

De MR heeft een aantal algemene en bijzondere bevoegdheden. De twee belangrijkste algemene bevoegdheden van de MR zijn het informatierecht en het initiatiefrecht. Het informatierecht houdt in dat het schoolbestuur en directie tijdig en voldoende informatie aan MR beschikbaar stellen, zodat zij in staat zijn hun standpunt over een beleidsvoorstel te formuleren. Daarnaast kan de MR ook informatie opvragen bij externe instanties. De essentie van het initiatiefrecht is dat de MR over alle zaken die betrekking hebben op school voorstellen kan doen en hierover met de directeur in overleg kan treden. De directie is verplicht hierop te reageren.

 

Naaste de algemene bevoegdheden heeft de MR twee bijzondere bevoegdheden: het instemmingsrecht en het adviesrecht. In de MR wordt onder andere gesproken over de budgetten die de school beschikbaar heeft voor personeel en leermiddelen, de arbeids- en leeromstandigheden binnen de school en het schoolplan, waarin bijvoorbeeld de onderwijskundige uitgangspunten van de school beschreven worden. Bij belangrijke besluiten van de directie is instemming van de raad nodig, zoals bij het aanpassen van de schooltijden of het zorgplan. Bij andere besluiten moet de directie de raad om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt of deelname aan onderwijskundige experimenten. Meer informatie vindt u in het reglement van de MR en op de website over de WMS (http://www.infowms.nl/home).

 

De MR vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Daarnaast vertegenwoordigen één van de ouders en een teamlid uit de MR De Driemaster in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen (SAKS).

 

Tenminste één maal per jaar doet de MR uitgebreid verslag van haar werk tijdens de ouderavond. Voor vragen, opmerkingen en zaken waarvoor ouders aandacht vragen, kan de MR benaderd worden via e-mail (mrdriemaster@gmail.com) of door één van de leden te bellen of aan te spreken.

Contact

De Driemaster
Gabriël Metsulaan 36
1816 EP Alkmaar
 
Tel: (072) 5121006

Email: de.driemaster@saks.nl

Aanmelden voor een rondleiding

Beluister hier ons schoollied:

Rondleiding >>

Snel naar